Opłaty i podatki

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie zadania z zakresu wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej przejęło Centrum Obsługi Podatnika (COP) z siedzibą przy ul. Obozowej 57, w Warszawie (kod pocztowy 01-161), tel. 22 443 09 00, 22 443 09 01.

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy nie jest już urzędem właściwym do obsługi wyżej wymienionym zakresie.

Aktualne NUMERY KONT BANKOWYCH
Rachunki bankowe Centrum Obsługi Podatnika właściwe do dokonywania wpłat z tytułu:

  • Opłaty skarbowej nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
  • Podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych nr 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Nowe indywidualne numery rachunków bankowych będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania przez Centrum Obsługi Podatnika decyzji ustalających wymiar podatku, a w pozostałych przypadkach w trakcie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Podatnika.

Jednocześnie informujemy, że wpłat podatków można dokonywać: przelewem bankowym, w placówkach pocztowych na terenie m.st. Warszawy – bez prowizji, w kasach urzędów dzielnic.
Informujemy również, że deklaracje podatkowe oraz informacje podatkowe można składać na terenie całej Warszawy w Wydziałach Obsługi Mieszkańców Urzędów Dzielnic bądź w Centrum Obsługi Podatnika.

Szczegółowa karta usługi związana z ustaleniem/określeniem/korektą zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jest dostępna na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.