Komunikaty i ogłoszenia

 • LIS
  10

  Ogłoszenie o dzierżawie (nr 36/2023)

  Wykaz nr 36/2023 dotyczący nieruchomości gruntowej, położonej w Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony.

 • PAŹ
  26

  Ogłoszenie o dzierżawie (nr 34/2023, nr 35/2023)

  Wykaz nr 34/2023 i nr 35/2023 dotyczący nieruchomości gruntowej, położonej w Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony.

 • PAŹ
  24

  Ogłoszenie o dzierżawie (nr 31/2023, nr 32/2023)

  Wykaz nr 31/2023 i nr 32/2023 dotyczący nieruchomości gruntowej, położonej w Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony.

 • PAŹ
  02

  Ogłoszenie o pracę na zastępstwo w Wydziale Architektury i Budownictwa

  Do 6 października możecie Państwo aplikować na stanowisko inspektora ds. architektury i urbanistyki w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła. Umowa o pracę na zastępstwo.

 • LIP
  07

  Ogłoszenie o dzierżawie (wykaz nr 20/2023)

  Wykaz nr 20/2023 dotyczący nieruchomości gruntowej, położonej w Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony.

 • CZE
  14

  Ogłoszenie o dzierżawie (wykazy nr 17/2023, 18/2023, 19/2023)

  Wykazy nr 17/2023 , 18/2023 oraz 19/2023 dotyczące nieruchomości gruntowych, położonych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony.

 • MAJ
  24

  Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

  Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1], gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców dzielnicy, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków o złożenie druku informacyjnego o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz poniżej (załącznik). Jednocześnie Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy informuje, że rozpoczął kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek ten wynika z art. 6 ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie zawartych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Do kontroli należy przygotować: Umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, Dowód uiszczania opłat za ww. usługi. Jeśli nie masz umowy - szybko podpisz! Kserokopie umowy, dowodów uiszczania opłat i wypełnione druki do ewidencji szamb i oczyszczalni można dostarczyć osobiście do Urzędu Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy Wydział Obsługi Mieszkańców, przesłać pocztą lub na adres e-mail: wesola.urzad@um.warszawa.pl Właściciele posesji, którzy nie dostarczyli ww. dokumentów do urzędu zostaną skontrolowani przez pracowników urzędu w terenie. Prawidłowe zasady zagospodarowania nieczystości ciekłych określa ww. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a, 3b i art. 6 ust. 1), a także Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy. Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki itp. Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 10 ust.2 ww. ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny. Kontakt: Wydział Ochrony Środowiska, tel. 22 4434020, mail: wesola.wos@um.warszawa.pl [1] Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 t.j.)

 • MAR
  29

  Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków na likwidację szamba

  Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na inwestycje polegające na likwidacji zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.

 • GRU
  13

  Wyróżnienia Burmistrza „Człowiek Roku” – zgłaszanie kandydatów

  Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wznawiamy przyznawanie tytułów dla osób oraz organizacji, które wyróżniły się na tle innych swoim zaangażowaniem w działania lokalne. Będzie to wyjątkowa edycja plebiscytu, ponieważ obejmuje swoim zakresem lata 2020-2022.

 • WRZ
  13

  Ogłoszenie o nieruchomości gruntowej na sprzedaż (wykaz nr BM-WZ-14/2022)

  Wykaz nr BM-WZ-14/2022 nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wesoła przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Więcej informacji pod adresami: Zarządzenie nr 1426/2022 z 02-09-2022 um.warszawa.pl/nieruchomosci

 • WRZ
  13

  Ogłoszenie o nieruchomości gruntowej na sprzedaż (wykaz nr BM-WZ-13/2022)

  Wykaz nr BM-WZ-13/2022 nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wesoła przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Więcej informacji pod adresami: Zarządzenie nr 1425/2022 z 02-09-2022 um.warszawa.pl/nieruchomosci

 • LIS
  22

  Inwentaryzacja lasów

  W lasach wszystkich form własności, na terenie całego kraju, rozpoczęto w 2021 roku realizację inwentaryzacji, która potrwa 5-lat.

 • WRZ
  23

  Nowa uchwała dotycząca dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

  Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy. Przepisy wchodzą w życie 30 września 2021 r. Wnioski o dotację na prace planowane na 2022 r., należy składać w terminie 1-31 października br. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Dotacji i Kontroli w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków (ul. Nowy Świat 18/20) tel.: 22 44 33 665; 22 44 33 649; 22 44 33 666; 22 44 33 663; 22 44 33 675.

 • SIE
  23

  Ogłoszenia na słupach informacyjnych

  Wykaz miejsc na terenie Wesołej, gdzie stoją słupy ogłoszeniowe. Słupy są w zarządzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Można wywieszać na nich informacje stosując się do opublikowanego regulaminu.

 • LIP
  30

  Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w sprawie przywrócenia działalności stacjonarnej Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

  Szanowni mieszkańcy, w związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z COVID-19, od 1 sierpnia 2021 r. zostanie przywrócona działalność stacjonarna Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Pomoc prawna będzie świadczona z obsługą bezpośrednią interesantów przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Przypominam, że z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. 2017 poz. 2030, ze zm.). W Wesołej Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajduje się w budynku Urzędu przy ul. 1 Praskiego Pułku 33 (wejście z lewej strony budynku, piętro -1 , pokój nr -102 ) i działa pięć dni w tygodniu: Poniedziałek: 14.00 – 18.00 Wtorek, czwartek, piątek: 10.00 – 14.00 Środa: 11.00 – 15.00 Informacje i zapisy do ww. Punktu należy dokonywać poprzez Miejskie Centrum Kontaktu pod numerem telefonu 19115 lub przez stronę internetową: https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl/ Wszystkich uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy, serdecznie zapraszam Marian Mahor Burmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 • LIP
  01

  Stawki za wodę

  Obowiązujące od 1 lipca 2021 r. taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Starej Miłośnie.

 • KWI
  23

  Obwieszczenie - decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z 15.04.2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 48/1 obręb 8-07-08.

 • KWI
  07

  Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej (ul. Cieplarniana)

  Inwestycja: sieć wodociągowa na działkach ew. nr: 76/7, 303 w obrębie 8-07-11 przy ul. Cieplarnianej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że: W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach ew. nr 76/7, 303 z obrębu 8-07-11, położonych przy ul. Cieplarnianej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i uwag w powyższej sprawie w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Korespondencję za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa.

 • MAR
  11

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego

  Najem lokalu mieszkalnego z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego z partycypacją m.st. Warszawy Jedną z form pomocy mieszkaniowej proponowanej przez m.st. Warszawa są mieszkania w zasobie Towarzystw Budownictwa Społecznego, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jedynym udziałowcem jest m.st. Warszawa. Zasady pomocy mieszkaniowej w ramach zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego.