Komisje

Posiedzenia Komisji


Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

skład
zakres działania

 • Zagadnienia wynikające z zakresu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w dzielnicy oraz współdziałanie z istniejącymi jednostkami i organizacjami w tym zakresie. Sprawy związane z ochroną środowiska, czystością w dzielnicy. Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi niższego rzędu w dzielnicy. Opiniowanie wniosków w sprawie nadania nazw ulicom i placom w dzielnicy. Wyjaśnianie skarg i zażaleń.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy: Ochrony Środowiska; Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

skład
zakres działania

 • Zagadnienia wynikające z ustawy o systemie oświaty, współdziałanie z placówkami oświatowymi, kultury i sportu. Współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. Inicjowanie i pomoc w podejmowaniu działań związanych z zakresem przewidzianym dla komisji. Dbałość o rozwój infrastruktury oświatowej, sportowej i kulturalnej.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy: Edukacji; Kultury i Promocji Miasta; Sportu, Rekreacji i Turystyki; Nazewnictwa Miejskiego

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

skład
zakres działania

 • Zagadnienia wynikające z zakresu ochrony zdrowotnej i systemu pomocy społecznej. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi na terenie dzielnicy mającymi w swoim zakresie świadczenie pomocy społecznej dla mieszkańców. Problematyka integracji europejskiej.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy: Zdrowia; Polityki Społecznej i Rodziny; Samorządowej i Integracji Europejskiej

Komisja Infrastruktury

skład
zakres działania

 • Zagadnienia wynikające z zakresu gospodarki komunalnej, budownictwa infrastruktury (inżynierii) dzielnicy, gospodarki terenami, dróg, komunikacji, targowisk, handlu ulicznego, telekomunikacji. Koordynowanie prac związanych z tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego dzielnicy.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy: Infrastruktury i Inwestycji; Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji
 • Ładu Przestrzennego i Inwentaryzacji

Komisja Budżetu i Planowania Przestrzennego

skład
zakres działania

 • Całokształt prac związanych z przygotowywaniem i realizacją budżetu Dzielnicy, rozwojem społeczno-gospodarczym dzielnicy w tym opiniowanie (inicjowanie) zmian w budżecie, analiza kosztów realizowanych zadań w dzielnicy w tym rozliczeń wykonywanych inwestycji i remontów, pozyskiwanie źródeł dochodu.Opiniowanie informacji na temat wykonania budżetu dzielnicy. Opiniowanie wieloletnich programów inwestycyjnych. Monitorowanie postępu prac inwestycyjnych.
 • Opiniowanie spraw merytorycznych wynikających z porządku obrad Rady i innych zleconych przez Radę Dzielnicy.
 • Współpraca z komisjami Rady Miasta Warszawy: Budżetu i Finansów; Ładu Przestrzennego

Komisja Rewizyjna

skład
zakres działania

 • Kontrolowanie działalności Zarządu Dzielnicy oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych.
 • Dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Zarządu i dzielnicowych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
 • Badanie i ocena na zlecenie Rady, materiałów z kontroli działalności Zarządu i jednostek organizacyjnych Dzielnicy, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych.

Komisja Mieszkaniowa
skład


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
skład