Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna opiera się na współpracy mieszkańców i Miasta aby wspólnie realizować zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej. Jeżeli wraz z sąsiadami lub znajomymi macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Miasta, aby ten pomysł wspólnie z nim zrealizować. Pamiętaj! Miasto nie przekazuje na inicjatywę lokalną bezpośrednio pieniędzy - dotacji.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć:

 • mieszkańcy bezpośrednio (minimum dwie osoby) lub
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych).

Masz pytania? Skontaktuj się z dzielnicowym koordynatorem inicjatywy lokalnej:
Koordynator inicjatywy lokalnej w Dzielnicy Wesoła: Magdalena Domańska, tel. 22 443 40 28
Zastępca koordynatora inicjatywy lokalnej w Dzielnicy Wesoła: Hanna Kowalska, tel. 22 443 40 27 

e-mail: wesola.wpks@um.warszawa.pl

Inicjatywa lokalna to 6 prostych kroków
   

1. Krok I - pomysły na działanie
Zastanów się nad potrzebami swojej społeczności lokalnej. Gdy już zdecydujesz jakie działania chcecie podjąć, sprawdź czy ma ono charakter zadania publicznego i wpisuje się w jeden z poniższych obszarów:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność charytatywna,
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Określ wkład własny np. w postaci pracy społecznej, wkład rzeczowy np. materiały budowlane, sadzonki, wkład finansowy.

Sprawdź czy pomysł wpisuje się w strategię oraz jest zgodny z prawem miejscowym.

Określ czego oczekujesz od Miasta np. zakupu materiałów lub usług, wsparcia organizacyjnego, wypożyczenia sprzętu.

Oszacuj koszt realizacji pomysłu.

Określ kto będzie Was reprezentował w kontaktach z Miastem.

2. Krok II - przygotowanie wniosku
Dla ułatwienia skorzystaj z przygotowanego wzoru wniosku. Wypełnij go i pamiętaj, że wniosek może składać już 2 lub więcej mieszkańców albo reprezentująca Was organizacja pozarządowa. Warto już teraz dołączyć pozostałe załączniki np. oświadczenia, wizualizacje, kosztorysy.

Wniosek można złożyć w dowolnym czasie, a odpowiedź otrzymacie nie później niż w ciągu 30 dni. Wnioski na realizację projektów warto składać z wyprzedzeniem np. 2-3 miesiące, aby Miasto miało czas na zakup materiałów i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i finansach publicznych.

3. Krok III - ocena wniosku
Złożony wniosek będzie oceniany przez odpowiednią komórkę organizacyjną w Urzędzie w zależności od przedmiotu inicjatywy. Oceniane będą:

 • celowość wniosku ze względu na potrzeby społeczności lokalnej (0-8 punktów),
 • stan przygotowania lub realizacji zadania publicznego (0-8 punktów) np. załączono kosztorys, harmonogram prac, projekty, mapy, scenariusze etc.,
 • wkład pracy społecznej w realizację zadania publicznego (0-8 punktów),
 • stopień zaangażowania finansowego Miasta w stosunku do całkowitej wartości zadania publicznego (0-8 punktów),
 • dostępność rezultatów realizacji zadania publicznego (0-4 punkty),
 • liczba mieszkańców popierających realizację zadania publicznego (0-4 punkty).

Wniosek, który otrzymał mniej niż 24 punkty nie będzie realizowany.

4. Krok IV - ustalanie szczegółów i podpisanie umowy
Miasto wraz z mieszkańcami ustalą szczegóły realizacji inicjatywy, w tym podział zadań, harmonogram i kosztorys. Obie strony uzgodnią też treść umowy m.in. okres obowiązywania umowy, świadczenia i zobowiązania każdej ze stron, sposoby komunikacji, odpowiedzialność, kontrola, rozliczenia, tryb rozwiązania umowy i kary umowne.

5. Krok V - realizacja inicjatywy
To właśnie ten moment na który czekali mieszkańcy. Obie strony angażują się w realizację projektu zgodnie z podziałem zadań.
Pamiętaj! wszelkie odstępstwa, zmiany, opóźnienia zgłaszaj na bieżąco.

6. Krok VI - podsumowanie projektu
Po zrealizowaniu inicjatywy mieszkańcy wspólnie z przedstawicielami Miasta przygotowują sprawozdanie. Można skorzystać z przygotowanego wzoru.

Załączniki: