Drzewa i krzewy

Chcesz wyciąć drzewo lub krzew na swojej nieruchomości? Sprawdź, kiedy musisz wystąpić o zgodę do urzędu.

Jak załatwić sprawę:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Co musisz zrobić zanim złożysz wniosek

Najpierw zmierz drzewo lub krzew.

 1. Drzewa: zmierz obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od ziemi. Jeśli będzie to mniej niż 50 cm to nie potrzebujesz zezwolenia – niezależnie od gatunku drzewa, który chcesz usunąć.
  Uwaga! Niektóre gatunki drzew możesz usunąć bez zezwolenia – nawet gdy na wysokości 5 cm od ziemi mają większy obwód pnia. Są to:
  • kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny mogą mieć do 65 cm obwodu
  • topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty mogą mieć do 80 cm obwodu
   Jeśli będziesz potrzebował zezwolenia na usunięcie drzewa, to zmierz jeszcze obwód jego pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości wpisz do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa. Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:
   • posiada kilka pni – zmierz obwód każdego z tych pni
   • nie posiada pnia – zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
 2. Krzewy: oblicz powierzchnię, którą zajmuje krzew lub krzewy rosnące w skupisku. Jeśli będzie to mniej niż 25 m2 to nie potrzebujesz zezwolenia na ich usunięcie.

Sprawdź, jaki gatunek drzewa lub krzewu chcesz usunąć

Jeśli nie znasz tego gatunku drzewa lub krzewu zajrzyj do internetu, książek. W ostateczności gatunek drzewa sprawdzi urzędnik po złożeniu przez ciebie wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu.

Kiedy nie trzeba mieć zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli:

 • pień drzewa nie ma odpowiedniej grubości
 • krzewy nie zajmują powierzchni 25 m2
 • działka, z której chcesz usunąć drzewo lub krzewy, jest własnością osoby fizycznej. W tym przypadku zgłoś zamiar usunięcia drzewa albo krzewów. Pamiętaj, drzew lub krzewów nie możesz usuwać na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Ponadto nie musisz uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów, jeśli usuwasz:

 • drzewa lub krzewy owocowe – chyba, że znajdują się one terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. W takim przypadku będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Tereny zieleni to np.: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy krzewy te znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni. Wtedy będziesz potrzebować zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
 • drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, np. bożodrzew gruczołowaty. Ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach – w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • drzewa lub krzewy z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową
 • drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone. Informacje jak je usunąć znajdziesz na portalu 
 • drzewa lub krzewy związane z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
 • drzewa lub krzewy usuwane w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000

Nieruchomości prywatne

W przypadku zamiaru usunięcia  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo,
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych powyżej, Burmistrz Dzielnicy w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nałożenie obowiązku przerywa bieg terminów.

Urząd w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, przeprowadza oględziny, z których sporządzony będzie protokół.

Drzewo można usunąć dopiero w przypadku braku sprzeciwu Urzędu tj. w terminie 14 dni od dnia oględzin.

Burmistrz Dzielnicy może wnieść sprzeciw w przypadku:

 1. lokalizacji drzewa:
  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • na terenach objętych formami ochrony przyrody 
 2. spełnienia przez drzewo kryteriów drzewa pomnikowego, tj. uznanie drzewa za pomnik przyrody,
 3. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 4. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

Organ przed upływem terminu 14 dni, może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa w czasie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin należy złożyć ponownie zgłoszenie.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przez organ, właściciel posesji wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, zostanie nałożony na tego właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

W przypadku osób fizycznych usuwających drzewa w związku z  prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu.

Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80 cm w przypadku: topoli, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm w przypadku pozostałych drzew,

dotyczy:

 • przedsiębiorców
 • spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
 • osób fizycznych, którym urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia

Opisane niżej zasady nie dotyczą:

 • właścicieli działek, którzy są osobami fizycznymi, chcącymi usunąć drzewo lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Te osoby mogą złożyć zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa albo krzewu
 • wszystkich usuwających drzewa lub krzewy z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, która jest parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni. Takie osoby muszą uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu

 • właściciel nieruchomości
 • inny posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, najemca) – jeśli ma zgodę właściciela nieruchomości
 • właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń

Zgoda właściciela nie jest potrzebna, jeśli wniosek składa:

 • spółdzielnia mieszkaniowa
 • wspólnota mieszkaniowa, w której nieruchomością wspólną zarządza zarząd
 • zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
 • użytkownik wieczysty nieruchomości
 • posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący jednym z wymienionych wcześniej podmiotów

Jeśli wniosek składają spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządy wspólnoty mieszkaniowej, to zanim go złożą muszą wykonać dodatkowe czynności, tj. załączyć uchwały zarządów o powołaniu bądź zmianie składu zarządu, oraz  oświadczenie, że poinformowały w sposób zwyczajowo przyjęty członków wspólnot o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.