null

Wydział Infrastruktury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Andrzej Pylak
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wir@um.warszawa.pl
pokój: 201
telefon:

 • 22 443 41 70
 • 22 443 41 72- drogi
 • 22 443 41 76 - wodociągi i kanalizacja

Zakres działania:

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego,
 • monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację,
 • badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy,
 • ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej umożliwiająca utworzenie, wdrożenie i eksploatowanie ogólnomiejskiego systemu numerycznego, wchodzącego w skład Systemu Informacji Przestrzennej m.st. Warszawy, w zakresie branż, o których mowa w pkt 1,
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o drogach, w odniesieniu do dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych w tym zakresie, obejmujących także będące w zarządzie Dzielnicy drogi wewnętrzne,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań technicznych z zakresu inżynierii ruchu na drogach gminnych oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Drogownictwa i Komunikacji,
 • wykonywanie czynności w zakresie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do dróg gminnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii,
 • wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów,
 • administrowanie i opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy, w tym w obrębie pasów drogowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy i wieloletnim programie inwestycyjnym,
 • bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych,
 • wykonywanie czynności związanych z końcowym rozliczeniem zadania i przekazaniem wytworzonego majątku przyszłemu użytkownikowi - po zakończeniu procesu inwestycyjnego we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy,
 • opracowywanie projektów planów inwestycyjnych dzielnicy - rocznych i wieloletnich,
 • przekazywanie danych o wykonaniu inwestycji do Biura Rozwoju Miasta,
 • sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy i wieloletnim programie inwestycyjnym oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym w trakcie trwania roku budżetowego wraz z wynikającymi z tego zmianami w wieloletnim programie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do budżetu m.st. Warszawy,
 • sporządzanie i aktualizacja harmonogramów dla zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy,
 • opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczącej zadań inwestycyjnych ujętych w dzielnicowym załączniku do budżetu m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych,
 • współpraca z właściwymi biurami (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
 • monitorowanie zadań i inwestycji dzielnicowych realizowanych przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne.

Podlega mu:

 • Referat Infrastruktury Drogowej,
 • Referat Inwestycji i Remontów,
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Finansowej i Organizacyjnej.