null

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Naczelnik Bożena Bogusz
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.wgn@um.warszawa.pl
pokój: 218, 219, 220
telefon: 22 443 40 90, 22 443 40 94

zakres działania:

 • prowadzenie spraw w zakresie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, terminów oraz innych spraw wynikających z umów oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
 • kontrola wykonywania umów i rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego;
 • składanie wniosków do sądu o ustanawianie i wykreślenie hipotek stanowiących zabezpieczenie wierzytelności m.st. Warszawy ;
 • zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi we władaniu szkół, placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat;
 • prowadzenie spraw z zakresu wyrażania zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla nieruchomości m.st. Warszawy;
 • udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
 • obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi – użytkowaniem lub służebnością przesyłu;
 • prowadzenie spraw ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach m.st. Warszawy oraz spraw ustanowienia drogi koniecznej;
 • naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów dzierżaw, najmu i użyczenia na okres nie dłuższy niż trzy lata, nieruchomości gruntowych będących we władaniu lub stanowiących własność m.st. Warszawy;
 • prowadzenie spraw dotyczących ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości położonych na terenie dzielnicy, będących własnością m.st. Warszawy oraz opłat z tytułu prawa trwałego zarządu;
 • prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy;
 • regulacja stanu prawnego gruntów na rzecz m.st. Warszawy, zakładanie i aktualizowanie ksiąg wieczystych,
 • prowadzenie spraw z zakresu scalenia i podziałów nieruchomości w trybie art. 101-108 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • zadania związane z udostępnianiem stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego;
 • prowadzenie zasobu nieruchomości m.st. Warszawy;
 • regulacja praw do gruntu ogrodów działkowych;
 • regulacja praw do nieruchomości m.st. Warszawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich związków;
 • prowadzenie spraw w zakresie nabywania nieruchomości na własność m.st. Warszawy;
 • prowadzenie postępowań mających na celu przeciwdziałanie zasiedzeniu gruntów m.st. Warszawy;
 • prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów wywłaszczonej nieruchomości lub jej części;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym, bezprzetargowym i rokowań;
 • udział w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym dróg gminnych oraz kontrolowanie i egzekwowanie prawa własności m.st. Warszawy w pasach drogowych dróg gminnych.