null

Oczyszczalnia „Cyraneczka” - Aktualności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z medialnymi doniesieniami o pojawieniu się w grudniu 2022 r. zanieczyszczeń wody w Kanale Wawerskim, 4 stycznia w warszawskim Centrum Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie w tej sprawie.

Oczyszczalnia „Cyraneczka” jest obiektem prywatnym i pozostaje w zarządzie Zespołu Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o.

Dzielnica Wesoła, ani Miasto nie są w tej sprawie stroną.

Z uwagi na fakt, że obiekt zlokalizowany jest na terenie dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy na bieżąco monitoruje przebieg sytuacji, pozostając w stałym kontakcie z zarządem spółki ZBDJiW - nadzorującym prace oczyszczalni „Cyraneczka” oraz z Biurem Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

W związku z powyższym, informujemy o przebiegu wczorajszego spotkania i podjętych ustaleniach:

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron, m.in.: spółki ZBDJiW, WIOŚ, PGW Wody Polskie, Biura Ochrony Środowiska, Biura Infrastruktury, a także burmistrzowie dzielnic Wesoła i Wawer.

Organizatorem spotkania było Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego ratusza.

Ustalono, że do zaistniałej sytuacji doszło w wyniku modernizacji oczyszczalni, a nie na skutek awarii. Obecnie najpilniejszym zadaniem oczyszczalni jest opróżnienie zbiorników retencyjnych oraz zabezpieczenie ich brzegów. Zdaniem spółki ZBDJiW trwająca modernizacja oczyszczalni zapewni jej europejskie standardy technologiczne.

PGW Wody Polskie są w trakcie realizacji prac związanych z zabezpieczaniem skarpy Kanału Wawerskiego, która wymaga ustabilizowania. Sposób zabezpieczenia skarpy i zbiorników musi uwzględniać fakt, że w tym środowisku żyją bobry, które są pod ochroną, stanowią ważny element ekosystemu, a jednocześnie świadczą o czystości wody.

Stan zbiorników retencyjnych, znajdujących się przy oczyszczalni „Cyraneczka”, skontroluje dziś Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników spółki ZBDJiW.

Przejściowy stan kryzysowy, który został opanowany, nie stworzył zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Ponieważ biorące udział w spotkaniu kluczowe podmioty: ZBDJiW Sp. z o.o., WIOŚ i PGW Wody Polskie, nie są instytucjami Miasta, ustalono, że każda ze stron będzie we własnym zakresie udzielać informacji mediom.

Jednocześnie Burmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Marian Mahor zapewnia, że Urząd Dzielnicy Wesoła będzie bacznie przyglądał się działaniom w tym zakresie.