null

Komunikat Oczyszczalni Ścieków "Cyraneczka"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 9 stycznia 2023.
W związku z medialnymi doniesieniami, o rzekomym pojawieniu się nieczystości bytowych w Kanale Wawerskim, wskazujemy:

 • w OŚK „Cyraneczka” nie doszło do awarii, zaistniał wyłącznie stan przejściowy, związany z planowanym remontem Oczyszczalni,
 • ani przez moment nie doszło do wstrzymnania pracy Oczyszczalni – pracował jeden z dwu biomiksów,
 • zdarzenie z dnia 5 grudnia 2022 roku miało charakter incydentalny,
 • na żadnym etapie nie wystąpiło zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego,
 • w toku remontu drugiego z biomiksów, związanego z realizacją zaleceń pokontrolnych Biura Infrastruktury m.st. Warszawy - zobowiązujących do dostosowania funkcjonowania oczyszczalni do najnowszych norm unijnych - doszło do krótkotrwałego odprowadzenia do Kanału Wawerskiego wód pościekowych, nie do końca spełniających pożądane parametry,
 • trwało to zaledwie parę godzin i zostało wykryte przez Spółkę,
 • niezwłocznie, już w dniu 5 grudnia 2022 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu odprowadzania ww. wód pościekowych do Kanału Wawerskiego i stan ten trwał do dnia 2 stycznia 2023 roku,
 • w okresie od 5 grudnia 2022 roku do 22 grudnia 2022 roku wody pościekowe, oczyszczone mechanicznie, zmineralizowane i zaszczepione biopreparatem, rozkładającym substancje organiczne metodą naturalną, były kierowane zastępczo do stawów retencyjnych na terenie OŚK „Cyraneczka”,
 • w okresie od 22 grudnia 2022 do 2 stycznia 2023 ww. wody, wywożone były przez tabor asenizacyjny do innych zlewni,
 • 2 stycznia 2023 roku, po przebadaniu próbek przez WIOŚ, wznowiono odprowadzenie wód pościekowych do Kanału Wawerskiego,
 • brzegi Kanału Wawerskiego na odcinku przyległym do OŚK „Cyraneczka” zostały częściowo uszkodzone przez bobry, co stwarzało ryzyko dla zachowania ich integralności,
 • wobec tej sytuacji, pracownicy Spółki bezzwłocznie podjęli tymczasowe działania zabezpieczające (wzmacniając brzegi kanału workami z piaskiem) i poinformowali o tym zagadnieniu właściwe podmioty,
 • obecnie OŚK „Cyraneczka” wznowiła działalność i odprowadza wody pościekowe do Kanału Wawerskiego, a stawy retencyjne są sukcesywnie opróżniane przez tabor asenizacyjny,
 • Wody Polskie prowadzą działania umacniające brzegi Kanału Wawerskiego,
 • na żadnym etapie nie doszło do wylewu tzw. “fekaliów” do Kanału Wawerskiego, ani nawet do zaistnienia takiego niebezpieczenstwa – co Spółka stanowczo oświadcza.

DODATKOWO WYJAŚNIAMY SYTUACJĘ:

 1. Po incydentalnym wypływie (w dniu 5 grudnia 2022 roku), w trakcie planowanego remontu jednego z Biomixów – wód pościekowych nie całkiem oczyszczonych, acz nie zawierających substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt – już od godz. 12 -tej 5 grudnia 2022 roku aż do  2 stycznia 2023 roku, żadne wody pościekowe, a tym bardziej ścieki nieoczyszone – nie były odprowadzane do kanału Wawerskiego.
 2. W tym czasie, tj od 5 grudnia 2022 roku aż do 2 stycznia 2023 roku, ścieki oczyszczone mechanicznie (na wstępnym  etapie oczyszczania) – zgodnie z projektem i planem budowlanym i zgodnie z planem eksploatacji Oczyszczalni – były gromadzone przejściowo w stawach retencyjnych (do tego przeznaczonych w planie budowlanym oczyszczalni) i podlegały procesowi podczyszczania przy zastosowaniu preparatów biodegradacyjnych.
 3. Nieprawdą jest zatem, jakoby w tym okresie (jak i kiedykolwiek) z Oczyszczalni płynęły do Kanału Wawerskiego (jak to niektórzy pisali) – tzw. „fekalia”.
 4. Ścieki surowe bowiem są oczyszczane w trzech etapach (tak działa ciąg technologiczny oczyszczalni).  Najpierw są oczyszczane  mechanicznie w obrębie przepompowni osiedlowej. Następnie wpływają do Oczyszczalni, gdzie następuje proces separacji zawiesiny mineralnej tj. materiału stałego, który podlega utylizacji w odrębny sposób. A następnie ścieki (pozbawione wyżej wskazanych elementów) są oczyszczane metodą biologiczną. Na całym ciągu technologicznym (3 etapach oczyszczania) nie ma fizycznej możliwości wypływu do Kanału Wawerskiego ścieków, jak tylko wód pościekowych z Oczyszczalni i to po całkowitym oczyszczeniu (w tych ww. trzech etapach). Zaś 5 grudnia 2022 roku, zdarzyła się tylko niedokładność oczyszczenia wód pościekowych na wspomnianym – trzecim etapie oczyszczania, wychwycona przez pracowników oczyszczalni.
 5. Nigdy zatem w trakcie planowanego remontu, realizowanego wskutek zaleceń pokontrolnych Biura Infrastruktury m.st. Warszawy, nie wystąpiło faktyczne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, ani dla środowiska, z powodu funkcjonowania Oczyszczalni.
 6. W trakcie przekierowania wód pościekowych, oczyszczonych mechanicznie – i dalej podczyszczanych tam metodą biodegradacji – zaistniało niebezpieczeństwo (z powodu działalności bobrów) przedostania się takich, ww. wód, ze stawów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Wawerskiego,  do tegoż kanału.
 7. Jednakże Operator Oczyszczalni (tj. Spółka) zapobiegł temu niebezpieczeństwu, umacniając niezwłocznie (zastępczo za zarządcę Kanału Wawerskiego) brzegi i skarpy kanału workami z piaskiem. Zaś nadmiar wpływających do kanalizacji ścieków oraz wód podeszczowych – na zlecenie i na koszt operatora Oczyszczalni – był wywożony wozami asenizacyjnymi do innych zlewni.
 8. Rzeczona sytuacja, została przez Operatora Oczyszczalni opanowana własnymi siłami i środkami, bez jakiejkolwiek fizycznej i finansowej pomocy ze strony instytucji zewnętrznych.
 9. Obecnie, planowany wcześniej remont jednego z Biomixów, został pomyślnie zakończony. Od 2 stycznia 2023 roku, oba Biomixy działają w pełni i we właściwy sposób. Toteż oczyszczone ścieki (tj. wody pościekowe), spełniające właściwe standardy – są odprowadzane (jak przez ostatnie ponad 25 lat) – do Kanału Wawerskiego. Zaś, wyremontowany Biomix i zainstalowana tam technologia oczyszczania, pozwoli na osiąganie najwyższych europejskich standardów oczyszczania przez kolejne 20 lat oraz zwiększa możliwości Oczyszczalni w zakresie obsługi kanalizacyjnej rozbudowującego się nadal Osiedla Stara Miłosna.
 10. Uwagi sformułowane w toku licznych kontroli, w tym nakładających się na siebie w rzeczonym okresie, zostaną wykorzystane do dalszego usprawnienia procesu zarządzania Oczyszczalnią.
 11. Zasadniczo, całkowicie negatywny wpływ na kwestie uregulowania powstałego problemu wywarły nieadekwatne do rzeczywistości przekazy większości mediów (wynikające z braku wiedzy, czy ze złej woli osób je inspirujących).
 12. Zwracamy ponadto uwagę, na zdecydowane negatywny wpływ na stan wód Kanału Wawerskiego (zasolenie, woń i barwa), wywoływany od 2018 roku przez budowę i funkcjonowanie Trasy S17 oraz odprowadzanie z jej jezdni wód opadowych.

Zarząd Zespołu Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych Sp. z o.o.