null

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wesoła

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kierownik Zespołu Delegatury
Mariusz Żarski
adres: ul. 1 Praskiego Pułku 33
email: wesola.bbizk@um.warszawa.pl
pokój: – 111
telefon: 22 443 41 11, 22 443 41 12

zakres działania:
Do zakresu działania delegatury należy w szczególności:

1) w zakresie bezpieczeństwa publicznego:

 • analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb ponadnormatywnych,
 • przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia przestępczością,
 • gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:

 • monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
 • gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 • realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,
 • nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:
 • radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego,
 • urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzieżą punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych,
 • uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,
 • uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy,
 • pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy" w zakresie dotyczącym dzielnic,
 • realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń losowych,
 • współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;

3) w zakresie spraw obronnych:

 • aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych,
 • uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" w zakresie dotyczącym dzielnic,
 • prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,
 • organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy" w dzielnicach,
 • opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów,
 • opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,
 • przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu uznania osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy samotnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 • opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych,
 • współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),
 • udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
 • udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze administracyjnym m.st. Warszawy",
 • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

4) w zakresie ochrony informacji niejawnych - prowadzenie punktów przechowywania dokumentów niejawnych, w tym:

 • nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" w urzędzie dzielnicy, w tym ich rejestrowanie i przechowywanie;
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym;
 • egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych;
 • kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych w urzędzie dzielnicy;
 • udostępnianie zlokalizowanego w punkcie stanowiska komputerowego przystosowanego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" uprawnionym użytkownikom i nadzorowanie pracy na tym stanowisku.

Załączniki: